Maig 2018

AVÍS LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de RECSTORES, S.L. (d’ara endavant RECSTORES), amb domicili social al carrer del Rec, 15. 08700 Igualada, NIF B65785917, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43175, Foli 0168, Ful 425370, Inscripció 1ª, E-mail info@recstores.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i fer enviaments d’informació relacionada amb els esdeveniments de moda gestionats i organitzats per RECSTORES.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@recstores.com.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit a la següent adreça: Carrer del Rec, 15. 08700 Igualada, o bé enviant-ho per correu electrònic a info@recstores.com.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’accés al lloc web suposa que l’usuari ha llegit i accepta en la seva totalitat la present Política de Privacitat, que serà aplicable des de la seva data de publicació. RECSTORES recomana revisar la Política de Privacitat regularment.

Les dades personal que es puguin recollir en el moment de registre o posteriorment, són les següents:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Direcció, població i codi postal
  • Data de naixement
  • Telèfon
  • Sexe

Qualsevol informació rebuda per RECSTORES en el formulari de contacte disponible al lloc web només serà utilitzat amb la finalitat d’enviar un “newsletter” informant de les novetats dels esdeveniments de moda que gestiona i organitza RECSTORES.

Les dades personals es conservaran pels períodes establerts per la normativa aplicable pel compliment de les obligacions legals. En el cas que un registre al formulari de contacte no sigui vàlid, les dades es suprimiran.

Tens dret a sol·licitar al responsable l’accés a les teves dades, a la seva rectificació o supressió, a limitar el seu tractament, a oposar-te al mateix o a exercir la portabilitat de les dades. També pots negar-te a continuar rebent la “newsletter”. Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets pots dirigir-te al correu electrònic info@recstores.com o al domicili situat al C/ Rec, 15. 08700 Igualada.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

RECSTORES no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i RECSTORES no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de www.rec0.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al lloc web www.rec0.com com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. RECSTORES pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present lloc web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

RECSTORES declina qualsevol responsabilitat en el cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts que s’ofereixen a internet, sigui quina sigui la seva causa.

Així mateix, RECSTORES no es fa responsable per caigudes de la xarxa, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

RECSTORES no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que RECSTORES faci els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de RECSTORES.
  2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de RECSTORES i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de RECSTORES.
  3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per RECSTORES. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  4. Els signes distintius (marques, noms comercials) de RECSTORES, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de RECSTORES.